Vraag & Antwoord2021-05-12T07:02:05+00:00

T.C. t’ Nijlân

Vraag & Antwoord

Als bestuur begrijpen we dat er naar aanleiding van het boekje wat er is verstuurd en het visiedocument er vragen en/of opmerkingen zijn ontstaan. We zullen onze uiterste best doen deze voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering te beantwoorden. Alle vragen die binnen zijn gekomen staan hieronder opgesomd en daarbij is gelijk het antwoord van deze vraag toegevoegd. We vragen u ook dan om eerst de gestelde vragen door te lezen voordat u zelf een vraag stelt.

Stel een vraag
Hoeveelheid zonnepanelen & teruglevering elektriciteit2021-05-18T20:14:25+00:00

98! Zonnepanelen. Erg veel. Ik vraag me af of er afspraken zijn gemaakt over de teruglevering van elektriciteit. Toevallig las ik vandaag een bericht van Omrop Fryslân dat er in Friesland verscheidene (boeren)bedrijven zijn die de opgewekte elektriciteit niet kunnen terugleveren ondanks eerder geschapen verwachtingen en toezeggingen. Dit heeft te maken met de beperkte netwerkcapaciteit en het feit dat die capaciteit op zonnige dagen niet toereikend is om alle opgewekte stroom terug te leveren. De betreffende bedrijven komen hierdoor in financiële problemen omdat de investeringen alwel zijn gemaakt.

Antwoord: Dit is niet van toepassing voor ons,  alleen bij grootgebruikers ( meer dan 150 zonnepanelen) welke gebruik maken van de SDE subsidie. Wij hebben een klein  verbruik aansluiting waarmee wij gaan salderen.

98 zonnepanelen lijkt misschien wel veel maar per saldo wordt er een vermogen geplaatst van 28.000 KWh, ons gemiddelde verbruik was 64.000 KWh.

We hopen met de led een besparing te bereiken van +/- 60 %, dus dan komt ons verbruik uit op 25.600 KWh, in het meest gunstige geval zouden wij dan per saldo via de saldering geld retour krijgen van de energieleverancier.

Verslag kascommissie, hoe wordt punt 4 uitgewerkt?2021-05-18T20:13:17+00:00

Antwoord: De kascommissie heeft de controle op het jaarrekeningwerk 2020 uitgevoerd op 9 mei 2021. De kascommissie stelt de ALV voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiëlebeleid en administratie over 2020. Het verslag van de kascommissie is zichtbaar op de website van de ALV. Zie ook: https://alv.tcnijlan.nl/visiedocument-jaarrekening/.

Landelijk is een dalende trend zichtbaar. Bij Nijlân stijgt het ledenaantal, Hoe is de ontwikkeling in Leeuwarden (De Bontekoe, De Molen, Goutum en Nijlân tezamen)?2021-05-18T20:17:42+00:00

Hoe is de ontwikkeling in Leeuwarden (De Bontekoe, De Molen, Goutum en Nijlân tezamen)? Is deze stabiel? Komt de stijging bij Nijlân door een verschuiving van leden van de ene naar de andere club of zijn het vooral nieuwe leden?
Als de aanwinst van de laatste jaren vooral door nieuwe tennissers komt, dan is het wellicht een reden om toch nog een keer de uitbreiding met 2 banen tegen het licht te houden.

Antwoord: Uit gesprekken met de Bontekoe blijkt dat de laatste jaren ook bij hen het aantal leden is gegroeid tot ca. 450. Voor ’t Nijlân komt de aanwas vooral uit nieuwe leden die vaak via MKMT, de actieve Tennisschool, van horen zeggen én de gezelligheid, lid worden. Uitbreiding met 2 banen blijft altijd een aandachtspunt. Maar voor dit moment zie het antwoord bij de vraag  “ledenaanwas”.

Reacties op het visiedocument2021-05-18T20:11:05+00:00

Visiedocument Pagina 4 onder “Hoe te bereiken”, vierde aandachtsstreepje: het tossen wordt niet specifiek benoemd terwijl het bestuur, vorig jaar nog tijdens de ALV, het belang van het tossen voor de club uitsprak.
VRAAG => Is dit bewust niet genoemd of vergeten? Ziet het bestuur de maandagavondtoss nog steeds als een belangrijke activiteit?
Tennis heeft voor veel leden ook een belangrijke sociale functie. Voor (beginnende) leden die (nog) geen groot tennisnetwerk hebben, is het tossen een uitstekende manier om te tennissen en contacten te leggen. Dit past ook uitstekend bij de rol die verderop in het visiedocument wordt beschreven.

Antwoord: Op pagina 4 wordt genoemd dat wij activiteiten en toernooien organiseren om het contact en de saamhorigheid tussen de (potentiele) leden te stimuleren. Op pagina 19 wordt uitgewerkt wat wij onder activiteiten verstaan, waarbij tevens de toss op maandagavond en woensdagochtend uitgewerkt is. Maar je hebt wel gelijk het zou logisch zijn de toss óók onder dit punt te zetten. Wordt aangepast

Visiedocument Pagina 4 voetnoot 1: de norm van de KNLTB is geen 100 leden per tennisbaan. De norm is 70 – 90 leden per verlichte baan. Het bepalen van het aantal leden per baan kan per vereniging sterk verschillen. Het is daarom van belang om bij de bepaling van het aantal spelers per baan te kijken naar de “knelpunten” die de banendruk kunnen beïnvloeden, zoals competitie en toernooien, trainingen en overige evenementen. Wij hebben veel deelnemers in de competities en ook veel leden die lessen nemen. Daar komt nog bij dat we naar verhouding veel seniorenleden hebben die in de avonduren tennissen. De norm voor Nijlân zal dan ook eerder dichter bij de 70 zitten dan bij de 90. Het is overigens een richtlijn en geen norm.
Bron: Richtlijn aantal spelers per baan.

Antwoord: Bedankt voor deze aanvulling. We zullen de voetnoot weghalen.

De genoemde ledenstop bij 800 leden komt niet overeen met de in het visiedocument genoemde norm van 100 leden per baan.
VRAAG => Rekent het bestuur met een norm van 80 leden per baan?

Antwoord: Vooralsnog rekenen wij op een norm van 80 leden per baan. Daarnaast wordt continu de impact van de banendruk inzake competitie, toernooien, lessen, tossen, vrij spelen en de eventuele introductie van padel geevalueerd. Aanvullend geeft het baanreserveringssysteem de mogelijkheid te sturen op het gebruik van de banen doordat het inzage geeft in het daadwerkelijk gebruik van de banen (elk uur wordt geregistreerd). Naast de genoemde norm, zullen wij voorgenoemde derhalve in de toekomst ook meenemen in de evaluatie voor een ledenstop dan wel andere maatregelen om de banendruk te verlagen.

Visiedocument Pagina 6 onder “Ledenaanwas”: als ik het goed lees dan is de verwachting dat we in de komende jaren een ledenstop moeten instellen op 800 leden.
VRAAG => Is dit nog steeds geen reden om concrete plannen te maken om het park uit te breiden met 2 tennisbanen?

Antwoord: Zie ook beantwoording voorgenoemde vraag. Tot op heden hebben wij nog niet voor de keuze gestaan om een ledenstop in te zetten. Daarnaast zouden de twee tennisbanen alleen extra capaciteit bieden op de piekmomenten, waarbij wellicht de banendruk ook in deze piekuren nog steeds niet opgelost zal zijn. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om op andere momenten te tennissen. Zo is het park op zondagmiddag vaak vrijwel volledig leeg. De noodzaak van de aanschaf van twee extra tennisbanen wordt elk jaar opnieuw geevalueerd. Hierin wordt ook de impact op het thuiswerken (sportmomenten kunnen flexibeler ingepland worden), eventuele aanleg padelbanen en het gebruik van het digitale reserveringssysteem meegenomen.

Visiedocument Pagina 7, terugverdientijd padelbanen circa 5 jaar: als ik het me goed herinner van de vorige ALV dan is de looptijd van de lening 20 jaar tegen 1% rente.
VRAAG => Klopt dat of is hierin iets gewijzigd? Hoe kan de terugverdientijd dan 5 jaar zijn? Kunnen jullie dit toelichten?

Antwoord: Wij stellen de ALV voor akkoord te gaan met het “pay per play” principe. De totale investering van de padelbanen willen wij door het “pay per play” principe binnen vijf jaar terugverdienen. De leden kunnen tegen de kostprijs (of iets lager) de banen huren. Externe partijen tegen marktprijs. De looptijd van de lening is gelijk gebleven. De kosten van rente van de lening nemen wij mee in de kosten van totale investering.

Padelbanen naast baan 4? Is daar ruimte of bedoelen jullie vóór baan 4, tussen de weg en baan 4?
Wat wordt bedoeld met “zonder overtuigende bewijs van het tegendeel zal het bestuur haar besluit aanhouden”? Eerst de banen plaatsen en vervolgens hopen dat het niet wordt aangevochten door de buurt? Als dat zo is, dan lijkt me dat niet verstandig. In het meest sombere geval zorgt dit voor een groot financieel risico en een slechte verstandhouding met de buurt.

Antwoord: Door de leverancier is aangegeven dat er genoeg ruimte is naast baan 4. De financiering is bijna rond. Derhalve gaan wij daarna in gesprek met de definitieve padelleverancier en voorwaarden/maatregelen inzake geluidsoverlast. Tegelijkertijd kunnen wij dan een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Tijdens dit trajact wordt de omgeving en de buurt gelegenheid gegeven om te reageren op de definitieve plannen inzake padel. Er worden geen padelbanen aangelegd zonder vergunning. De verstandhouding met de buurt is tevens leidend.

Visiedocument Pagina 14 onder 5. Gezondheid laatste aandachtsstreepje: leuk initiatief.
VRAAG => Kan hier nog wat concretere informatie over worden gegeven?

Antwoord: Nu al komt op donderdagochtend een groep ouderen naar de club om onder begeleiding te spelen maar vooral te bewegen. Zij deden niets meer aan sport en bewegen was minimaal. We krijgen erg enthousiaste reacties en merken dat het aantal toeneemt. Zo kunnen we ook voor de komende jaren andere activiteiten ontwikkelen die wij dan vooral op de wijk Nijlân willen richten.

Visiedocument Pagina 14 onder 5.1 laatste aandachtsstreepje
VRAAG => wat betekent “de sport inclusief maken waarbij de (geografische)omgeving de focus krijgt?

Antwoord: Beetje cryptisch inderdaad maar we bedoelen als bovengenoemd, inclusief maken in eerste instantie voor de wijk Nijlân

 

Inpassen op halve uren, Voorstel: helft van de banen op hele uur en andere helft op halve uur inpassen.2021-05-18T20:15:02+00:00

Antwoord: Momenteel biedt het reserveringssysteem nog niet de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen het inpassen op halve uren dan wel hele uren. Het is nu het één of het ander. We vragen de systeembeheerders van het reserveringssysteem te kijken naar de mogelijkheden hieromtrent. Dank voor het meedenken.

Kan er in de nabije toekomst een groundsman / expert van buiten ingehuurd worden voor het onderhoud en zomerklaas maken van de tennisbanen?2021-05-18T20:01:07+00:00

Het jaarlijkse voorjaarsonderhoud is het belangrijkste onderdeel van het totale onderhoud aan gravelbanen. Het moment waarop je start met de voorjaarsbeurt hangt af van de weersomstandigheden (o.a. geen vorst, niet te nat). Door de weersomstandigheden hebben wij ervoor gekozen de voorjaarsbeurt en daarna het bespelen uit te stellen. Als bestuur erkennen wij echter dat meer expertise inzake onderhoud van de gravelbanen wenselijk is. Begin mei hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden met de Bontekoe om het eventuele gezamenlijke onderhoud van de gravelbanen te bespreken. Het idee is gezamenlijk één professional in dienst te nemen, aangevuld met vrijwilligers van de clubs. Tot die tijd is het voorstel dat we parttime gebruik maken van de groundsman van De Bontekoe. Hierop hopen we binnenkort antwoord te krijgen.

Ga naar de bovenkant